top of page

Privacybeleid

Architect Peter Medart verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u rechtstreeks contact opnemen via één van de eerder vermelde contactgegevens.

 

Verwerkingsdoeleinden

 

Architect Peter Medart verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met architect Peter Medart verbonden zijn.

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

 

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page